АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ

 
 

АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
С.В. Мануїлов

АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ, МАТЕМАТИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У РІЗНИХ ЛАНКАХ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

Розглянуто розвиток автоматизації управління військами по забезпеченню прийняття рішень у різних ланках управління ВВ МВС України.

У військовій справі інформація має дуже важливе значення для прийняття рішень щодо організації та виконання бойових завдань. Випереджувальному володінню інформацією при цьому надається виключне значення. Поняття інформаційного простору не є чимось новим. Інформаційний простір існує з початку спілкування людей. Тільки історично, відповідно до розвитку людства, змінювались якісні та кількісні показники цього простору, а також їх вплив на діяльність суспільства. Єдиний інформаційний простір – це сукупність банків даних, технологій їх ведення і використання та застосування інформаційних телекомунікаційних систем і мереж, що функціонують на основі єдиних принципів та технологій, які забезпечують інформаційну взаємодію у межах їх можливостей для споживачів цього простору. Наявність великих обсягів інформації, потреба в її обробці для прийняття командирами різних рівнів всебічно обґрунтованих раціональних рішень щодо ефективного використання підпорядкованих сил і засобів зумовлюють необхідність автоматизації процесу управління на всіх рівнях. Значну складність в автоматизації управління внутрішніми військами становить різноплановість службово-бойових завдань, які вирішують з’єднання, частини і підрозділи. Щоб створити єдиний інформаційний простір для забезпечення виконання завдань, покладених на внутрішні війська МВС України, необхідно вирішити низку проблем, зокрема таких:

– створення єдиної інформаційної структури;

– функціональне об’єднання сукупності всіх інформаційних ресурсів;

– забезпечення всіх користувачів засобами інформаційної взаємодії;

– створення системи професійної підготовки фахівців для ефективного використання автоматизованої системи управління військами.

Крім того, треба розробити та затвердити документацію стосовно стандартів, протоколів та правил користування інформаційним простором внутрішніх військ. Комплексне вирішення цих проблем сприятиме процесу інформатизації ВВ МВС України шляхом запровадження мережних технологій. Автоматизована система управління військами (АСУВ) забезпечує діяльність органів військового управління щодо підтримання бойової готовності та бойової здатності військ (частин, підрозділів), підготовки операцій і бойових дій та надання керівництву необхідної інформації для прийняття рішень на застосування військ. Кожна АСУВ є унікальною з погляду набору складників, які включають засоби оперативного збирання і введення оперативно-тактичної інформації, розрахункові задачі за оцінкою обстановки (ситуації), а також математичні моделі операцій (бойових дій) та інших видів діяльності військ. У загальному випадку прийняття управлінських рішень реалізується за рахунок автоматизації інформаційно-розрахункової, логіко-аналітичної і розпорядчої діяльності посадовців органів військового управління через складники АСУВ – математичне і відповідне йому програмне забезпечення. Специфічність завдань ВВ МВС України полягає у можливості раптового виникнення ситуацій, які характеризуються нестатичною оперативною обстановкою, складністю точного прогнозування розвитку подій і потребують за обмежений час корегування відповідно до умов, що склалися, заздалегідь розроблених планів на застосування сил та засобів. Оперативне та якісне корегування планів і прийняття рішення на застосування військ в умовах обстановки, що динамічно розвивається, вимагає використання засобів автоматизації процесу обробки значного обсягу інформації, методів ситуаційного управління, експертних оцінок. При організації ситуаційного управління військами визначаються: завдання і порядок роботи командування, штабів та інших органів

Автоматизація управління військами, математичне та інформаційне забезпечення прийняття рішень у різних ланках управління внутрішніх військ МВС України 42 Честь і закон № 2/2007 управління у разі кризових ситуацій, під час підготовки та проведення спеціальних операцій; склад пунктів управління, з яких буде здійснюватися керівництво військами; порядок роботи пунктів управління, зв’язку та АСУВ; заходи щодо підтримання постійної бойової готовності та забезпечення стійкого і безперервного функціонування, швидкого реагування на зміну обстановки та відновлення системи ситуаційного управління військами. Наразі в роботі органів управління внутрішніх військ застосовуються програмні засоби для автоматизації розв’язання окремих оперативно-тактичних задач і забезпечення службово-бойової та повсякденної діяльності. Проте вони використовуються, як правило, автономно, між ними немає взаємозв’язку, єдиного інформаційного простору. Спостерігається значне дублювання інформації. Процеси автоматизації управління зазвичай розуміються лише як запровадження ПЕОМ для розробки документів. Тому одним із пріоритетних напрямків розвитку внутрішніх військ є комплексна автоматизація процесів управління. Розвиток системи управління має здійснюватися шляхом створення єдиної автоматизованої системи управління внутрішніх військ МВС України. Така система повинна мати багаторівневу та розгалужену структуру, відповідати ієрархії органів військового управління, бути максимально інтегрованою до системи управління Міністерства внутрішніх справ України та загальнодержавної системи управління, забезпечувати ефективне управління під час виконання завдань, покладених на війська. Мета статті – обґрунтування доцільності запровадження автоматизованих систем управління військами для забезпечення автоматизації розв’язування оперативно-тактичних задач, виконання завдань службово-бойової та повсякденної діяльності. Зазначимо найбільш актуальні на сьогодні завдання автоматизації управління внутрішніми військами.

1. Створення сучасних комплексів засобів автоматизації для штабів усіх ланок, центрального КП внутрішніх військ та КП територіальних командувань на базі локальних обчислювальних мереж з наступним їх об’єднанням в єдину мережу.

2. Створення на основі сучасних технологій програмування єдиної, у перспективі – територіально розподіленої, бази даних. База даних військ повинна об’єднувати в єдине інформаційне поле всі потрібні для вирішення повсякденних та службово-бойових завдань дані, реалізувати розподілений доступ до інформації.

3. Створення автоматизованої підсистеми бойового управління для збирання інформації й оповіщення з’єднань та частин військ. Система має забезпечити введення, оброблення, узагальнення і відображення інформації про суспільно-політичну та кризову обстановку в державі, стан своїх сил і засобів, а також взаємодіючих силових структур і військових формувань держави, доведення до підпорядкованих з’єднань (частин) завдань та контроль за їх виконанням.

4. Створення інформаційно-розрахункової підсистеми для штабів різного рівня, яка повинна забезпечити повноцінну автоматизацію управління повсякденною діяльністю військ, планування їх службово-бойового застосування, підготовку спеціальних операцій (бойових дій) з використанням комплексів математичних моделей, розрахункових та інших оперативно- тактичних задач.

5. Створення підсистеми підтримки прийняття рішень на службово-бойове застосування військ у разі ускладнення оперативної обстановки. Для прийняття рішення на застосування сил та засобів необхідно проаналізувати великий обсяг інформації і значну кількість варіантів. За умов обмеженого часу розглядаються, як правило, 1 – 3 варіанти, які не завжди є оптимальними. Використання елементів автоматизації дозволить аналізувати за відведений час значно більше можливих варіантів застосування сил та засобів, вибирати з них найбільш раціональні за заданими критеріями і видавати відповідні рекомендації особам, які приймають рішення. Серед розглянутих задач автоматизації управління військами задача щодо підтримки прийняття рішень на застосування сил та засобів є однією з таких, що найважче формалізується. Вона є розрахунково-логічною задачею, яка поєднує необхідність здійснення чисельних розрахунків та урахування логіки командира на призначення підпорядкованих сил та засобів для виконання службово-бойових завдань. Алгоритми синтезу варіантів рішень за окремими завданнями призначені для автоматизації процесу синтезу рішення на основі даних про поточний стан військ, значень ознак обстановки, що складається, і знань про закономірності процесу підготовки рішення. Алгоритми реалізують вибрану стратегію пошуку рішень. При реалізації процедур пошуку рішень необхідно передбачити можливість роботи системи за умови відсутності окремих даних на Військова кібернетика, системи управління та зв’язок Честь і закон № 2/2007 43 момент прийняття рішення. Важливою також є вимога щодо реалізації процедури синтезу варіанта плану в реальному масштабі часу. Вихідними даними для алгоритмів є формалізовані знання про закономірності формування рішення на застосування сил та засобів, а також результати допоміжних розрахунків, необхідних для прийняття рішення (розрахунків достатності сил та засобів, що призначаються, на пересування до місця виконання завдання, часу готовності до дій, всебічного забезпечення дій тощо). На тактичному рівні для кожної військової частини відповідно до призначення, що зумовлено виконанням одного із завдань внутрішніх військ, розроблятиметься комплекс моделей, до якого ввійдуть моделі дій військ як специфічні для кожного виду діяльності, так і загального призначення (окремих видів бойового, технічного і тилового забезпечення). Для функціонування моделей крім відповідного матеріально-технічного і програмно-математичного забезпечення необхідним є й належне інформаційне забезпечення. Інформаційне забезпечення процесу управління військами включає процеси отримання, оброблення і використання інформації, а також сукупність даних і відомостей, що потрібні для реалізації функцій управління. Його складником є інформаційно-розрахункове забезпечення процесу прийняття рішення – сукупність методів і методик отримання, оброблення і використання інформації з метою своєчасного надання потрібного обсягу даних і відомостей для формування пропозицій щодо прийняття рішення. Організація інформаційно-розрахункового забезпечення процесу прийняття рішення на застосування військ передбачає таке: – визначення складу та змісту інформації, необхідної для прийняття рішення, і вивчення її властивостей; – аналіз і цілеспрямоване формування структури інформації відповідно до потреб органів управління; – визначення технології добування інформації, її оброблення й узагальнення, доведення до виконавців і використання для своєчасного й обґрунтованого прийняття рішень та контролю за їх виконанням. Інформаційно-розрахункове забезпечення процесів управління на всіх рівнях розрізняється змістом інформації, причому органи управління вищих рівнів повинні мати можливість отримати інформацію від нижчих їх рівнів. У системі управління військами доцільно здійснювати інформаційно-розрахункове забезпечення послідовно з узагальненням (деталізацією) інформації при переході з рівня на рівень. Інформація загального призначення (константи, ТТХ засобів, які застосовуються, характеристика фізико-географічних і метеоумов тощо) повинна бути єдиною для всіх рівнів управління як вхідна для проведення всіх розрахунків. З використанням наявних відомостей, комплексу розрахунково-аналітичних моделей, автоматизованих робочих місць на пунктах управління у зазначеному взаємозв’язку виробляється кілька варіантів пропозицій (а надалі й рішень) щодо раціонального застосування сил та засобів за вибраним критерієм ефективності. ПЕОМ на робочих місцях органів управління оснащуються відповідним програмним забезпеченням, яке дає можливість розрахувати показники ефективності спецоперації, здійснити критеріальну оцінку пропозицій щодо рішення на проведення операції, реалізувати зміст і послідовність формування цих пропозицій у заданому порядку та рекомендований порядок роботи посадових осіб у разі прийняття командувачем (командиром) рішення на проведення спецоперації. Для розподіленого оброблення інформації у складі органів управління доцільним є створення центрального та розподілених банків даних, звідки посадові особи пунктів управління отримують від нижчих, рівнозначних (без відносин підпорядкованості) та вищих ланок управління інформацію про противника, стан військ і об’єктів, процес прийняття рішення. У центральному банку даних знаходитиметься та інформація із розподілених банків даних, яка необхідна на конкретний момент для моделювання спецоперації. Розподілені банки даних можуть бути такими: про противника, про свої війська, про взаємодіючі сили і засоби, про місцевість та ін. Отже, одержавши службово-бойове завдання, командир при організації його виконання у змозі розглянути кілька варіантів рішення за вибраними критеріями ефективності й визначити найбільш раціональний. Порядок роботи посадових осіб у процесі прийняття рішення на проведення операції починається з усвідомлення поставленого завдання й аналізу обстановки. Передбачається така послідовність операцій: 1) уточнюються вхідні дані для створення моделі оцінки противника, яка дозволить спрогнозувати напрямки його дій, імовірний рівень утрат противника у процентному відношенні; 2) уточнюються бази даних (з директиви старшого начальника) для формування замислу; 3) уточнюються і вводяться в бази даних параметри угруповання своїх військ і сил; 4) задаються варіанти дій противника з урахуванням даних розвідки; 5) визначається напрямок зосередження своїх військ виходячи з найефективнішого варіанта дій (з точки зору противника); 6) визначаються варіанти оперативного шикування (бойового порядку) військ, здійснюється моделювання операції за кожним варіантом, вибирається найбільш ефективний; 7) відповідно до вибраного варіанта оперативного шикування військ визначаються бойові завдання з’єднанням і частинам, що доводяться до військ у реальному масштабі часу; 8) уточнюються бази даних частин і підрозділів забезпечення, їх можливості щодо всебічного забезпечення з’єднань і частин, а також визначаються і доводяться їх завдання; 9) розробляються і доводяться розпорядження (бойове розпорядження з розвідки) підпорядкованим з’єднанням і частинам за видами забезпечення; 10) визначаються основні питання взаємодії (при виконанні кожного завдання операції) та всебічного забезпечення операції; 11) уточнюються бази даних щодо організації управління (наявність і готовність до використання зв’язку, можливі місця розміщення пунктів управління, ділянки місцевості, де заборонено використання засобів РЕЗ, порядок і можливі маршрути пересування техніки під час операції). При дотриманні викладеного вище порядку роботи посадових осіб органів управління формується весь перелік необхідних пропозицій і розрахунків за складниками для прийняття рішення командувачем (командиром) на проведення спецоперації. При цьому створюються умови для організації взаємодії, своєчасного приймання та передачі інформації (документів), безперервного контролю за відповідністю прийнятих підлеглими командирами рішень поставленим бойовим завданням як під час організації, так і у процесі спецоперації. На оперативно-тактичному й оперативному рівнях використовуватиметься весь комплекс моделей нижчих ланок управління, а також моделей для узагальнення даних обстановки, прогнозування їх зміни і службово-бойового застосування військ. Перевагою зазначеного вище підходу є те, що така інформаційна система являє собою лише основу для визначення вихідних даних відображення стану і положення військ. Моделювання виконання службово-бойових завдань внутрішніми військами на різних рівнях управління дозволить не тільки у короткий час спланувати застосування військ найбільш раціонально, з урахуванням усього кола значущих чинників за визначеним критерієм ефективності, а й оперативно реагувати на зміни в обстановці, доводити їх до військ і видавати керівні команди (сигнали) підпорядкованим військам у реальному масштабі часу. Таким чином, створення у внутрішніх військах МВС України єдиної інформаційної структури базується на запровадженні комп’ютерних мереж. Комп’ютерні мережі дозволяють у короткі терміни часу здійснювати збирання, обмін та використання інформації у значних обсягах між доволі віддаленими кореспондентами, сприяючи скороченню кількості необхідного обладнання за рахунок його колективного використання. Створення у штабах (на пунктах управління) локальних мереж стає об’єктивною необхідністю для забезпечення процесу повсякденного управління військами і прийняття рішення на застосування сил та засобів під час проведення спеціальної операції. Список використаних джерел 1. Довбня В.В., Попригін О.М. Системотехнічні вимоги до автоматизації процесу управління внутрішніми військами // Честь і закон. – 2002. – № 3. – С. 8 – 12. 2. Бабак С.А. Шляхи автоматизації управління з’єднаннями, частинами і підрозділами внутрішніх військ при організації та під час виконання службо-бойових завдань // Честь і закон. – 2003. – № 2. – С. 18 – 21. 3. www.gisa.ru 4. Ярушек В.Е., Прохоров В.П., Судаков Б.Н., Мишин А.В. Теоретические основы автоматизации процессов выработки решений в системах управления: Учеб. пособие. – Харьков: ХВУ, 1993. – 446 с. 5. Гринь В.Р. Качество и безопасность автоматизированных систем управления // Воен. мысль. – М.: МОРФ. – 2006. – № 12. – С. 26 – 31. Стаття надійшла до редакції 06.01.2007

 

 Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія

Екзамен українська мова

№п/п

Прізвище

Ім’я

По батькові

Оцінка за екзамен

Поза конкурсом

1

Бурамєдов

Емір

Серверович

9

За конкурсом

2

Авраменко

Іван

Володимирович

4

3

Аліменко

Максим

Юрійович

4

4

Андрійченко

Максим

Сергійович

5

5

Арестов

Володимир

Віталійович

6

6

Бабко

Дмитро

Сергійович

4

7

Болдир

Станіслав

Олегович

4

8

Борець

Борис

Вячеславович

4

9

Бородавка

Андрій

Володимирович

5

10

Бражник

Віктор

Олегович

4

11

Будкін

Кирило

Павлович

4

12

Бунін

Андрій

Сергійович

4

13

Буреш

Юрій

Володимирович

4

14

Буртний

Артем

Олексійович

4

15

Ващенко

Владислав

Русланович

4

16

Волков

Максим

Тарасович

4

17

Воробель

Анастасія

Андріївна

6

18

Воронін

Олег

Ігорович

4

19

Вронський

Леонід

Олексійович

8

20

Гагарін

Андрій

Юрійович

4

21

Гараскевич

Єфрем

Русланович

6

22

Гірченко

Андрій

Анатолійович

4

23

Гололобов

Данило

Сергійович

4

24

Гончаренко

Владислав

Сергійович

4

25

Гончарук

Нікіта

Юрійович

6

26

Гончарук

Владислав

Сергійович

4

27

Гут

Костянтин

Олегович

4

28

Давгуль

Єлизавета

Олександрівна

4

29

Демещенко

Артем

Сергійович

4

30

Демиденко

Дмитро

Вікторович

7

31

Джало

Олександр

Володимирович

4

32

Добряк

Ілья

Анатолійович

6

33

Дончак

Глеб

Сергійович

4

34

Дунаєнко

Ярослав

Вячеславович

4

35

Євдоченко

Богдан

Анатолійович

7

36

Ємельянов

Андрій

Олександрович

4

37

Єрмаков

Ілля

Євгенович

6

38

Жекул

Євген

Володимирович

4

39

Залізний

Нікіта

Сергіойвич

5

40

Іванов

Ростислав

Миколайович

4

41

Ілючок

Назарій

Іванович

5

42

Ільчук

Данііл

Тарасович

4

43

Камінчук

Владислав

Сергійович

4

44

Карпенко

Андрій

Сергійович

4

45

Клименко

Олексій

Володимирович

4

46

Кліменко

Данило

Сергійович

4

47

Коваленко

Данило

Олегович

7

48

Коваленко

Максим

Юрійович

4

49

Ковальчук

Назар

Васильович

4

50

Кожевніков

Ілля

Богданович

4

51

Колодько

Станіслав

Вадимович

4

52

Коломієць

Богдан

Олексійович

4

53

Кондратій

Богдан

Сергійович

4

54

Корольов

Денис

Вячеславович

4

55

Коршунов

Олександр

Ігорович

4

56

Косяченко

Дмитрій

Олександрович

7

57

Кравченко

Нікіта

Володимирович

4

58

Крезуб

Григорій

Валентинович

4

59

Кривошеєв

Ілля

Юрійович

4

60

Кудлюк

Тетяна

Олександрівна

4

61

Куп`янський

Ярослав

Олексійович

4

62

Куценко

Нікіта

Сергійович

7

63

Кучерявий

Богдан

Миколайович

4

64

Кучинський

Димитрій

Миколайович

5

65

Лабза

Валентина

Олександрівна

6

66

Лебеденко

Артем

Олександрович

4

67

Лепський

Андрій

Станіславович

7

68

Лисак

Олексій

Вікторович

4

69

Малиновський

Святослав

Віталійович

4

70

Мартиненко

Олексій

Володимирович

4

71

Марциновський

Семен

Михайлович

5

72

Марченко

Назар

Русланович

4

73

Медведчук

Валерій

Олексійович

4

74

Мельник

Дмитро

Ігорович

7

75

Мельник

Даниїл

Данилович

4

76

Мельник

Андрій

Валерійович

4

77

Мильничук

Олексій

Володимирович

4

78

Мірошник

Андрій

Володимирович

7

79

Міщенко

Валерій

Олександрович

4

80

Мовчун

Єлисей

Аркадійович

7

81

Моголівець

Олексій

Сергійович

4

82

Мохаммад

Даніель

Наімович

5

83

Найченко

Дмитро

Михайлович

7

84

Науменко

Даніель

Сергійович

4

85

Нікіфоров

Михайло

Васильович

4

86

Ожаховська

Марія

Андріївна

4

87

Орлов

Євгеній

Сергійович

4

88

Остафійчук

Максим

Олександрович

7

89

Остахов

Євгеній

Дмитрович

7

90

Охрімець

Андрій

Миколайович

4

91

Очатенко

Даниїл

Юрійович

4

92

Павленко

Данііл

Сергійович

4

93

Павленко

Дмитро

Олександрович

4

94

Падалка

Дмитро

Валерійович

4

95

Панков

Данило

Сергійович

6

96

Пасека

Святослав

Миколайович

4

97

Петренко

В`ячеслав

Кузьмич

4

98

Петрушко

Максим

Сергійович

7

99

Плюта

Андрій

Дмитрович

4

100

Позняк

Михайло

Олегович

5

101

Покуса

Дмитро

Вячеславович

4

102

Поночовна

Анна

Олександрівна

5

103

Прокопченко

Сергій

Іванович

4

104

Процун

Володимир

Сергійович

4

105

Пукас

Максим

Дмитрович

4

106

Пунінський

Фрол

Олегович

4

107

Римаренко

Руслан

Миколайович

4

108

Роздорожнюк

Михайло

Олександрович

7

109

Ростанюк

Роман

Віталійович

4

110

Руденко

Катерина

Тарасівна

5

111

Русавський

Даніл

Олександрович

5

112

Рябошапко

Олександр

Вячеславович

4

113

Савенко

Вікторія

Вікторівна

5

114

Савицький

Єгор

Ерікович

4

115

Саулін

Андрій

Олегович

4

116

Сацюк

Олег

Сергійович

4

117

Сердюков

Нікіта

Сергійович

4

118

Сінельников

Іван

Анатолійович

4

119

Сірюшов

Ярослав

Дмитрович

5

120

Смаляний

Олександр

Сергійович

4

121

Соловей

Артем

Миколайович

4

122

Старовойт

Євгеній

Михайлович

4

123

Степурський

Ілля

Андрійович

4

124

Стеценко

Артем

Олегович

4

125

Ткаченко

Тарас

Юрійович

4

126

Ткаченко

Дмитро

Володимирович

4

127

Тодосієнко

Максим

Валентинович

4

128

Тригуб

Олександр

Юрійович

4

129

Устименко

Антон

Віталійович

4

130

Хижняк

Владислав

Олександрович

6

131

Хімічук

Назарій

Сергійович

4

132

Хоменко

Сергій

Сергійович

4

133

Хорошко

Богдан

Віталійович

4

134

Хотянівський

Ростислав

Ігорович

4

135

Чернуха

Владислав

Сергійович

4

136

Шаповалов

Дмитрій

Миколайович

4

137

Шапошнікова

Софія

Віталіївна

4

138

Шахрай

Дмитро

Ігорович

4

139

Шкрябін

Максим

Іванович

4

140

Щербенко

Артем

Андрійович

4

141

Юхновський

Владислав

Віталійович

4

142

Якименко

Олександр

Андрійович

4

143

Яковишин

Артем

Олегович

6Обновлен 28 июл 2018. Создан 16 мая 2018 
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
AVTOINDEX.COM Веб-справка - каталог сайтов Era.com.ua - Украинский портал Украинский образовательный портал «Репетитор». Учеба, курсы, репетиторы, тренеры, школы Украины. ЗНО, ВУЗы, рефераты. Каталог Крымского Театра Кукол Автошколы Украины Кредитка