Національний дослідницький університет

 
 

Національний дослідницький університет
Дослідницький університет — національний вищий навчальний заклад, що має вагомі наукові здобутки, провадить дослідницьку й інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

Статус дослідницького надається вишу з метою підвищення ролі університету як центру освіти і науки, підготовки висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, упровадження в практику наукових досягнень, технічних і технологічних розробок, реалізації разом з іншими вищими навчальними закладами та науковими установами спільних програм за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових досліджень для розв'язання важливих соціально-економічних завдань у різних галузях економіки.

Зміст

Надання, підтвердження та позбавлення статусу

Для надання університету, підтвердження або позбавлення статусу дослідницького МОН утворює комісію з числа власних працівників, працівників інших центральних органів виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні національні університети, Національної та галузевих академій наук, ВАК, відповідних громадських організацій (за згодою).

Надання статусу дослідницького університету та позбавлення університету статусу дослідницького здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням МОН у разі відповідності та невідповідності відповідно університету критеріям діяльності.

Університет протягом шести місяців від дня надання йому статусу дослідницького розробляє на підставі затверджених МОН загальних вимог програми розвитку дослідницького університету, які затверджує комісія. Щороку університет подає до МОН звіт про стан виконання цих програм.

Строк, на який університету надається статус дослідницького, становить п'ять років. Підтвердження статусу дослідницького університету здійснюється Кабінетом Міністрів України кожні п'ять років за поданням МОН на підставі висновків комісії.

Критерії діяльності університету, за якими надається та підтверджується статус

Критеріями діяльності університету, за якими надається та підтверджується статус дослідницького, є:

 1. Отримання не менш як двох премій міжнародного та національного рівня за останні десять років (за списком МОН);
 2. Захист не менш як 300 кандидатських дисертацій за останні п'ять років;
 3. Захист не менш як 50 докторських дисертацій за останні п'ять років;
 4. Видання не менш як 200 наукових монографій та підручників з грифом МОН за останні п'ять років;
 5. Наявність не менш як 150 штатних докторів наук у середньому за останні п'ять років;
 6. Наявність не менш як 500 штатних кандидатів наук у середньому за останні п'ять років;
 7. Отримання не менш як 50 патентів і ліцензій за останні п'ять років (для технічних і технологічних університетів);
 8. Наявність не менш як одного наукового об'єкта, що становить національне надбання;
 9. Наявність не менш як 20 міжвідомчих (галузевих) наукових структурних підрозділів;
 10. Функціонування не менш як одного науково-навчального центру університету;
 11. Функціонування не менш як одного центру колективного користування наукоємним обладнанням;
 12. Наявність не менш як 300 штатних наукових працівників університету;
 13. Опублікування у середньому протягом року не менш як 150 статей у фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS), за останні п'ять років;
 14. Здійснення підготовки кандидатів і докторів наук не менш як за 70 науковими спеціальностями;
 15. Здійснення підготовки не менш як 500 аспірантів та докторантів;
 16. Наявність не менш як 650 професорів та доцентів, які можуть здійснювати керівництво (консультування) з підготовки кандидатських (докторських) дисертацій;
 17. Функціонування не менш як 15 спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій;
 18. Створення книжкового фонду наукової бібліотеки в обсязі не менш як 1 млн примірників;
 19. Функціонування не менш як одного інтернет-центру;
 20. Облаштування не менш як одного комп'ютерного навчального місця для трьох студентів денної форми навчання;
 21. Наявність не менш як десяти видань, що входять до переліку фахових видань, затвердженого Вищою атестаційною комісією;
 22. Функціонування не менш як 20 загальноосвітніх навчальних закладів, що входять до навчально-наукових комплексів університету;
 23. Проведення на базі університету не менш як десяти міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт протягом року;
 24. Проведення на базі університету не менш як десяти міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських науково-практичних конференцій протягом року;
 25. Проходження стажування у вітчизняних та зарубіжних університетах і наукових центрах не менш як 50 студентами, аспірантами і молодими вченими протягом року;
 26. Отримання молодими вченими не менш як п'яти державних премій, премій та ґрантів Президента України, премій Кабінету Міністрів України, премій Національної та галузевих академій наук України за останні п'ять років;
 27. Навчання не менш як 50 іноземних громадян за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та в аспірантурі;
 28. Участь не менш як в одній міжнародній або європейській асоціації університетів чи участь у Великій хартії університетів.

Завдання

Основними завданнями дослідницького університету в навчальній діяльності є:

 • розроблення та впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій і засобів навчання з метою підготовки фахівців з питань інноваційного розвитку;
 • реалізація інноваційних програм підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів для університетів, наукових установ, наукоємних виробництв;
 • створення умов для обміну студентами, аспірантами, докторантами, науковими і науково-педагогічними працівниками;
 • забезпечення участі студентів у здійсненні наукових і науково-технічних досліджень та впровадженні в практику результатів досліджень як необхідної складової навчального процесу;
 • підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ та організацій, які впроваджують у практику результати прикладних наукових досліджень університету.

Основними завданнями дослідницького університету в науковій і інноваційній діяльності є:

 • здійснення разом з Національною та галузевими академіями наук фундаментальних і прикладних наукових досліджень за визначеними пріоритетними напрямами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • реалізація інноваційних проектів розроблення, впровадження та виробництва нової високотехнологічної продукції;
 • інтеграція освіти та науки з виробництвом шляхом створення навчально-науково-виробничих об'єднань, базових кафедр, лабораторій разом з інститутами Національної та галузевих академій наук і підприємствами, установами та організаціями;
 • випуск та реалізація експериментальних зразків нової техніки, технологій та малосерійної наукоємної продукції;
 • забезпечення охорони об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема інноваційних розробок університету.

Основними завданнями дослідницького університету в міжнародній діяльності є:

 • участь у реалізації міжнародних проектів і програм, у науково-практичних конференціях, семінарах та виставках;
 • створення спільних з іноземними партнерами наукових центрів, інститутів, інших об'єднань для виконання освітніх і науково-дослідницьких програм з видачею студентам, аспірантам та докторантам відповідних документів про освіту.

Права

Дослідницький університет має право:

 • визначати тематику та проводити за рахунок власних коштів фундаментальні та прикладні наукові дослідження за новими науковими і технічними напрямами;
 • розробляти наукові, науково-технічні, соціально-економічні прогнози розвитку галузей економіки за найважливішими напрямами;
 • здійснювати за рахунок бюджетних і власних коштів трансфер технологій, розроблених університетом;
 • використовувати кошти, отримані в результаті здійснення трансферу технологій, для розвитку власних наукових досліджень, модернізації наукової матеріально-технічної бази, заохочення наукових і науково-педагогічних працівників університету;
 • випускати та реалізувати, в тому числі за кордоном, власну наукоємну продукцію, отриману за результатами наукових і науково-технічних досліджень;
 • здійснювати за рахунок коштів державного бюджету і власних коштів капітальне будівництво, реконструкцію та облаштування баз практики, які належать університету, створювати машини, устатковання, матеріали, прилади;
 • установлювати у передбаченому законодавством порядку нормативи співвідношення чисельності студентів, аспірантів і докторантів та науково-педагогічних працівників університету;
 • установлювати нормативи забезпечення структурних підрозділів університету матеріальними цінностями та ресурсами;
 • підвищувати в межах бюджетного фінансування розмір оплати праці наукових і науково-педагогічних працівників університету шляхом встановлення подвійних посадових окладів і ставок заробітної плати, у тому числі погодинної;
 • зберігати статус неприбуткової установи;
 • приймати за погодженням з ВАК та МОН відповідно до законодавства остаточне рішення щодо присудження окремими спеціалізованими вченими радами наукових ступенів кандидата і доктора наук та присвоєння вченою радою вчених звань доцента, професора і старшого наукового співробітника з видачею відповідних документів державного зразка;
 • визнавати дипломи про здобуту в зарубіжних університетах кваліфікацію магістра, доктора філософії, доктора наук та вчені звання доцента, професора для призначення на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника в установленому законом порядку;
 • направляти щороку наукових і науково-педагогічних працівників для стажування, а студентів, аспірантів і докторантів — для навчання до зарубіжних університетів і навчально-наукових центрів в установленому законом порядку у визначеній для університету кількості в межах бюджетних коштів, передбачених на зазначену мету.

Українські виші зі статусом дослідницького

Статус самоврядних (автономних) дослідницьких національних вишів у Україні було надано:

Особливості самоврядних (автономних) дослідницьких національних вишів

Разом із наданням протягом 20092010 рр. Кабінетом Міністрів України вищим навчальним закладам статусу самоврядного (автономного) дослідницького уряд постановляв:

 • Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів, Міністерству праці та соціальної політики вирішити питання щодо підвищення протягом 2011—2012 років у два рази оплати праці наукових, педагогічних та науково-педагогічних працівників самоврядних (автономних) дослідницьких національних вишів шляхом встановлення подвійних посадових окладів і ставок заробітної плати, у тому числі погодинної;
 • Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів передбачати починаючи з 2011 року під час складання проекту Державного бюджету України кошти для організації стажування наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів та навчання студентів самоврядних (автономних) дослідницьких національних вишів у провідних вітчизняних та зарубіжних університетах, а також для розвитку матеріально технічної бази, створення науково-навчальних центрів, забезпечення вишів обладнанням та новітніми засобами навчання;
 • підтримати пропозицію Міністерства освіти і науки щодо надання самоврядним (автономним) дослідницьким національним вишам права поетапно починаючи з 2011 року самостійно встановлювати нормативи співвідношення чисельності студентів у розрахунку на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника, але не менш як 5 до 1;
 • Міністерству освіти і науки, Вищій атестаційній комісії та Міністерству юстиції подати Кабінету Міністрів України у тримісячний строк проекти актів законодавства щодо надання самоврядним (автономним) дослідницьким національним вишам права приймати остаточне рішення про присвоєння вчених звань та присудження наукових ступенів з видачею атестатів і дипломів державного зразка;
 • вирішити інші питання вишів (земельні, майнові тощо).Создан 30 янв 2016 
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
AVTOINDEX.COM Веб-справка - каталог сайтов Era.com.ua - Украинский портал Украинский образовательный портал «Репетитор». Учеба, курсы, репетиторы, тренеры, школы Украины. ЗНО, ВУЗы, рефераты. Каталог Крымского Театра Кукол Автошколы Украины Кредитка